شرایط و قوانین

ماده 1- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین به کار رفته است دارای معانی زیر میباشد:

1-1- شرکت: شرکت ایدهپردازان نوبار که نسبت به ارائه خدمات نوبار اقدام میکند.

1-2- نوبار: خدماتی نرمافزاری که توسط شرکت به منظور حمل بار یا اثاثیه ارائه میشود.

1-3- اپلیکیشن: نرمافزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات نوبار، حق استفاده موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربر و رانندگان اعطاء میگردد.

1-4- کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی است اعم از راننده و متقاضی باربری که از طریق اینترنت به اپلیکیشن نوبار متصل و از خدمات نرمافزاری نوبار بهرهمند میشود.

1-5- کاربران: در این سند کاربر راننده و کاربر متقاضی باربری به همراه هم با نام کاربران استفاده میشوند.

- کاربر راننده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن راننده نوبار به منظور دریافت درخواست باربری و ارائه خدمات ثبت نام کرده است.

1-7- کاربر متقاضی باربری: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن متقاضی باربری نوبار به منظور ارسال درخواست باربری ثبتنام کردهاند.

1-8- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات نوبار در اپلیکیشن نوبار ایجاد کردهاند.

1-9- اعتبار: مبلغی است که کاربران متقاضی در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات نوبار دارند. این مبلغ بصورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارتهای عضو شبکه شتاب طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

1-10- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار نوبار قرار داده میشود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد میشود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجه بهرهبرداری از خدمات نوبار در اختیار شرکت قرار داده میشود، مانند اطلاعات مربوط به باربری اعم از زمان باربری، موقعیت مکانی مبدأ و مقصد، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر راننده و غیره.

1-11- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئیننامههای اجرایی، بخشنامهها، دستورالعملها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئیننامه راهنمایی و رانندگی و اتحادیه بار سبک درون شهری.

ماده 2- حساب کاربری

2-1- کاربران با ثبتنام در نوبار و همچنین با هر بار استفاده از خدمات نوبار میپذیرند که قوانین و مقررات جاری نوبار را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی ان پذیرفتهاند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییر کند و بنا بر این استفاده مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

2-2- برای استفاده از خدمات نوبار لازم است که هر کاربرد متقاضی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند میتوانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات نوبار کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیک و شماره همراه خود را در اپلیکیشن نوبار ثبت کند.

2-3- کاربران میپذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران میباشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی ترد مراجع ذیصلاح میباشد.

2-4- کاربران متعهد میگردند که صرفاً با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبتنام در اپلیکیشن نوبار اقدام نمایند. در غیر اینصورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماماً مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

2-5- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر متقاضی یا کاربر راننده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتیکه شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی حسابهای کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حسابهای کاربری مذکور اقدام نماید.

2-6- مسئولیت همه فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به نوبار انجام میشود به عهده کاربران، بنا به مورد، است. بنابراین مسئولیت متقاضیان غیر از کاربر نیز، که با استفاده کاربری وی از خدمات نوبار استفاده مینمایند، کاملاً متوجه خود کاربر متقاضی میباشد.

2-7- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهده کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاعرسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همه فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و میشود به عهده وی خواهد بود.

2-8- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیتهای قانونی بهرهبرداری از خدمات نوبار متوجه مدیران مجموعه های مذکور خواهد بود.

- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر متقاضی برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر مسافر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مسافر خوداری کند.

2-10- ممکن است بنا بر مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجودگردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر اینصورت شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده 3- استفاده از نوبار

3-1- کاربران متعهد میشوند در حین استفاده از خدمات نوبار از استعمال دخانیات امتناع کنند.

3-2- با استفاده از خدمات نوبار کاربران میپذیرند و موظف میباشند که از نوبار برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند. کاربران حق ندارند اشیاء غیرمجاز، بار قاچاق، کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، را جابجا کنند.

3-3- کاربر متقاضی متعهد است در صورت داشتن بار نامتعارف و یا اشیاء غیرمجاز به شرح بند 3-2، موضوع را قبل از شروع باربری به کاربر راننده اعلام نماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست باربری و عزیمت کاربر راننده به نقطه مبدأ، کاربر راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو باربری بوده و مسئولیت جبران خسارت وارده و هزینه باربری بر عهده کاربر متقاضی است.

3-4- کاربران متعهد میشوند هیچگاه از خدمات نوبار به صورتی که به نوبار یا شرکای آن صدمهای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات نوبار در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

3-5- کاربران میپذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Notification Push به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران میتوانند درخواست کنند که ارسال این پیامها قطع شود اما میپذیرند که با انصراف از دریافت این پیامها، ممکن است در استفاده تاز خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

3-6- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر متقاضی ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرمافزار، یا درصدی از هزینه باربری کاسته یا درصدی از هزینه باربری پس از آن به کاربر برگردانده شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن نوبار اضافه شود. نحوه ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مسافر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

3-7- کاربران میپذیرند که اجازه انتقال و یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را بصورت عمومی منتشر کنند مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باد.

3-8- کاربر متقاضی میپذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن، فقط برای استفاده از خدمات نوبار قابل استفاده است و امکان دریافت این وجهه به صورت نقد ندارد.

3-9- کاربر متقاضی میپذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سفر به وی داده میشود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینهای از کاربر متقاضی دریافت نمیکند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تأثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتیکه شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیرقانونی بوده است میتواند این کدها یا اعتباری که در نتیجه استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

3-10- مسئولیت تأمین اینترنت و سختافزار لازم و همچنین پرداخت هزینههای مربوط به آنها برای استفاده از خدمات نوبار به عهده کاربران است.

3-11- کاربر متقاضی میپذیرد حداکثر میزان باری که مجاز و مندرج در کارت خودرو میباشد و منطبق با قانون است را جهت حمل درخواست و تحویل کاربر راننده بدهد.

3-12- کاربران متعهد میشوند پس از اتمام باربری از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از خدمات نوبار، از متقاضیان یا رانندگان کسب کردهاند، هیچگونه استفادهای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات متقاضیان یا رانندگان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوه دیگر نیز مغایر با قوانین نوبار خواهد بود. همچنین کاربران متعهد میشوند در طول باربری، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از متقاضیان یا رانندگان در خدمات نوبار ارائه شده است استفاده کنند. استفاده کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقص تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوق و کیفری موضوع خواهد بود.

3-13- با استفاده از خدمات نوبار کاربران میپذیرند که در حین باربری، نوبار را وسیلهای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضه محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

3-14- کاربران متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از نوبار هستند.

3-15- کاربران میپذیرند و اعلام میدارند که متن حریم خصوصی نوبار را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

3-16- کاربران میپذیرند که نوبار خدمات حمل و نقل بار سبک درون شهری نیست بلکه تنها خدمات نرمافزاری است که ارتباط بین متقاضیان و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک باربری فراهم میکند. در خدمات نوبار کاربر راننده مختار است یک درخواست باربری را بپذیرد یا رد کند، همچنین  کاربر متقاضی مختار است پس از ارسال درخواست باربری، مشخص شدن راننده و کارگران و قبل از آغاز عزیمت راننده به نقطه مبدأ، باربری را انجام دهد یا خیر. لذا هر باربری که متقاضی با راننده و کارگران انجام میدهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطه قراردادی بین راننده و کارگران و متقاضی در نظر گرفته شود.

3-17- خدمات نوبار ممکن است با مشارکت خدمات شرکتهای دیگری ارائه شود که شرکت نوبار کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران میپذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و نوبار مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکتها ندارد.

3-18- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر متقاضی، متقاضی و یا متقاضیانی به غیر از کاربر متقاضی از خدمات نوبار استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینههای مترقبه و همچنین هرگونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر راننده و شرکت متوجه کاربر متقاضی میباشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و متقاضیان مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی میباشند.

3-19- کاربر متقاضی متعهد میشود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر 18 سال بدون حضور خود و همچنین افرادی که دارای مشکلات قانونی میباشند درخواست باربری ارسال ننمایند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست باربری و عزیمت کاربر راننده به نقطه مبدأ، راننده مواجه با موارد فوق شود، مکلف به لغو باربری بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه باربری بر عهده کاربر متقاضی است.

ماده 4- هزینه ها و پرداخت

4-1- کاربر متقاضی میپذیرد امکان استرداد هزینههایی که وی به شرکت میپردازد وجود ندارد.

4-2- کاربر متقاضی میپذیرد هزینه باربری از طرف شرکت مشخص میشود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینه باربری نمیتواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر متقاضی مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی شرکت میباشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن میباشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبه شرکت را از محل اعتباری خود، اعطا مینماید.

4-3- پرداخت هزینه باربری فقط از طریق روشهایی که توسط نوبار مشخص میشود، میتواند صورت بگیرد. این روشها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری نوبار، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به راننده.

4-4- کاربران میپذیرند هزینه باربری ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگیهای باربری ارائه شده از جمله نوع باربری، زمان باربری، مدت زمان تخمینی جهت انجام باربری مکان باربری (مبدأ، مقصد یا مسافت مسیر باربری)، تغییرات اعلام شده در حین باربری و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت براساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

4-5- کاربر متقاضی میپذیرد که باید هزینه سفر را مستقل از هرگونه مشکلی که مکلف است در برنامه نوبار جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه نوبار یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرمافزار فراهم نشود، کاربر متقاضی همچنان موظف به پرداخت هزینه باربری خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر متقاضی با مرکز تماس شرکت نوبار با روشهای دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر متقاضی به هر دلیلی از جمله مشکلات نرمافزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ باربری را از اعتبار کاربر متقاضی در نوبار کسر کند و در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان هزینه باربی نباشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

4-6- کاربر متقاضی میپذیرد هیچوقت درخواست نوبار ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات نوبار را داشته باشد. کاربر متقاضی اگر پس از ارسال درخواست باربری و پذیرش درخواست توسط یک کاربر راننده، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدأ باربری در تاریخ و زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور میباشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

و در صورتیکه اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارت یا هزینه باربری نباشد، کاربر راننده و یا شرکت مجاز خواهد پیگیر وصول مطالبات خود باشد. همچنین چنانچه کاربر متقاضی اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر راننده و یا کارگران نماید حق مراجعه کاربر راننده و یا کارگران به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

ماده 5- مسئولیت نوبار

5-1- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس 24 ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگیری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات نوبار بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فیمابین آنها میکند.

5-2- شرکت با استفاده از نظارتهای خود و انجام نظرسنجی از کاربران متقاضی در انتهای باربری تلاش میکند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

5-3- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکانات استفاده از خدمات نرمافزاری خود توسط دستگاههای کاربران محترم میکند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همه دستگاهها یا همه شبکههای ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن همراه و ...) نخواهد داد.

5-4- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائه اطلاعات کاربران به مراجع مذکور میباشد.

5-5- چنانچه هر یک از کاربران نوبار در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق میتوانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس 24 ساعته و واحد رسیدگی به شکایات نوبار مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

5-6- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائه خدمات نوبار و استفاده از نرمافزارهای متقاضی و راننده، همه اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط نوبار در نرمافزار قرار داده شده است و اشخاص میتوانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعه آنها کاملاً با شرایط ذکر شده و خدمات نوبار آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت 24 ساعته پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفاً از طریق اپلیکیشن امکانپذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرملانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

5-7- مسئولیت نوبار فقط در فرضی است که کاربر متقاضی از طریق اپلیکیشن نوبار درخواست باربری ارسال کرده است و کاربر راننده نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا از کاربر راننده و کاربر متقاضی که در اپلیکیشن نوبار ثبتنام کردهاند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام باربری توافق نمایند هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده 6- مسئولیت کاربران

6-1- مسئولیت همه اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام باربری) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، بر عهده شخص متخلف بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت میتواند ضمن غیرفعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

6-2- هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و شرکت حق غیرفعال نمودن کاربران و اقدام قانونی علیه ایشان را جهت مطالبه خسارت و احقاق قانونی خود خواهد داشت.

6-3- کاربر راننده متعهد میشود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط نوبار تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران متقاضی و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهده کاربر راننده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

6-4- مسئولیت رعایت همه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و سنفی و نیز عدم استفاده از نرمافزار نوبار در حین رانندگی و حفظ سلامت خودرو توسط رانندگانی که در نوبار فعالیت میکنند بر عهده کاربران راننده است.

6-5- کاربر راننده متعهد به بیمه نمودن وسیله نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود میباشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا اسباب و یا بار امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمهگر میسر باشد.

6-6- در صورتی که در حین باربری کاربر راننده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر متقاضی اطلاع پیدا کند، کاربر راننده متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده 7- شرایط بار متقاضی بشرح زیر است

7-1- بار کاربر متقاضی باید متناسب با فضای اتاق خودروی انتخابی جهت حمل بار بوده به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانه سازنده خودرو تعیین شده باشد.

7-2- چنانچه کالایی متعلق به کاربر متقاضی در خودرو باقی بماند کاربر راننده مکلف است پس از آگاهی از این مسئله در اسرع وقت به شرکت اطلاعرسانی نماید و کالا به صورت امانت به مدت یک هفته نزد کاربر راننده باقی میماند و در محل مورد توافق کاربر راننده و کاربر متقاضی و تحت نظارت و پیگیری شرکت، کالا به کاربر متقاضی تحویل میگردد. چنانچه کاربر راننده و کاربر متقاضی بر سر قیمت تحویل کالا توافق ننمایند بایستی از شرکت درخواست کنند که هزینه آن را محاسبه و اطلاعرسانی نماید و شرکت وظیفهای در تحویل گرفتن و تحویل دادن کالای مذکور در ظرف یک هفته ندارد و در صورتی که بعد از یک هفته کاربر متقاضی جهت دریافت کالای مذکور اقدام ننماید کاربر راننده آن را به شرکت تحویل خواهد داد و هیچگونه ادعایی از جانب کاربر متقاضی مبنی بر سرقت یا نقص یا عیب کالا علیه شرکت مسموع نخواهد بود.

7-3- بار یا اثاثیه درخواستی از طرف کاربر متقاضی جهت حمل نباید خلاف قانونی جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه باشد و همچنین کاربر متقاضی حق ندارد اشیاء غیر، بار قاچاق، کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی را که طبق قانونی جمهوری اسلامی مجاز نیست را جهت حمل بار درخواست نماید و چنانچه این امر صورت بگیرد کاربر راننده موظف به لغو سفر و اطلاع به نیروی انتظامی میباشد و جبران خسارت وارده از این امر به شرکت و یا کاربر راننده بر عهده کاربر متقاضی میباشد و مسئول پاسخگویی به مراجع ذیالصلاح کاربر متقاضی است و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

7-4- کاربر سفارشدهنده ملزم و متعهد میباشد که در صورتیکه حمل مرسوله نیاز به بستهبندی خاصی داشته باشد انجام بستهبندی با کاربر متقاضی میباشد و در صورت عدم رعایت این بند کلیه مسئولیتهای ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح یا کامل برعهده کاربر متقاضی خواهد بود.

7-5- کاربر متقاضی نباید بارهای خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که از جمله عبارت است از مرسوله ممنوعه، مواد مخدر، مشروبات الکلی، مواد شیمیائی توهمزا، مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماریزا و بدبو، مایعات و جامداتش آتشزا و سوختنی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای با حجم و ابعاد بیشتر از مقررات شرکت را جهت حمل به کاربر راننده تحویل دهد و در صورت اطلاع، کاربر راننده مکلف به اعلام مراتب به شرکت و مراجع انتظامی میباشد. ضمناً هر گونه مسئولیت حقوقی و جزایی از این جهت متوجه کاربر سفارشدهنده خواهد بود. چنانچه کاربر راننده جابهجایی چنین مرسولاتی را بر عهده بگیرد، شرکت ضمن لغو عضویت وی حق پیگیری از طریق مراجعه قضایی را خواهد داشت.

7-6- بار کاربر متقاضی باید متناسب با ابعاد کابین خودروی درخواستی بوده به نحوی که متعارف محسوب و ابعاد، حجم، وزن، خطرناک بودن، و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانه سازنده خودروی درخواستی تعیین شده باشد و حمل بار بدون توجه به ظرفیت خودرو از نظر شرکت تخلف محسوب میشود.

7-7- کاربر راننده پس از اعلام قبولی تقاضای متقاضی ملزم به انجام سرویس تا رسیدن به مقصد میباشد مگر در موارد ضروری و با عذر موجه که در این خصوص میبایست کاربر راننده شرکت را نسبت به عذر موجه خود و ادامه سرویس توسط شخص دیگر که شرکت معرفی خواهد کرد، مطلع نماید.

7-8- پذیرش بار از اشخاص ثالث که در اپلیکیشن نوبار به عنوان کاربر متقاضی تعریف نشدهاند ممنوع است و کاربر راننده حق دریافت و تحویل مرسوله را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، تمام مسئولیتهای ناشی از این تخلف بر عهده کاربر راننده میباشد و از این جهت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارت از شخص متخلف نماید.

7-9- پذیرش بار از اشخاص زیر 18 سال ممنوع است و کاربر راننده حق دریافت و تحویل بار را نخواهد داشت. در صورت پذیرش، تمام مسئولیتهای ناشی از این تخلف برعهده کاربر راننده میباشد.

7-10- کاربر راننده متعهد و مکلف میباشد در زمان تحویل و تخلیه کامل بار امضاء و تائیدیه را نسبت به تحویل صحیح و سالم بار اخذ نماید و نیز در صورت تحویل بار ملزم به امضاء و تائید به تحویل صحیح و سالم بودن کاربر متقاضی میباشد. پرداخت هرگونه خسارت وارد شده به بار منوط به اعلام خسارت در زمان تخلیه و تحویل بار است. کاربر متقاضی باید بار را در زمان دریافت، بررسی و سپس امضای دریافت را بر روی اپلیکیشن ثبت کند. بعد از دریافت امضاء، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال اعلام خسارت بر عهده ندارد. در صورت عدم تمایل تحویل گرفتن بار توسط کاربر متقاضی در اپلیکیشن در مقصد به هر دلیلی اعم از دیر رسیدن بار، ورود خسارت به آن و غیره کاربر راننده ملزم به مطلع نمودن شرکت از این موضوع و بازگرداندن بار به کاربر متقاضی با هماهنگی شرکت و در صورت عدم پذیرش کاربر متقاضی ملزم به نگهداری آن در نزد خود در  ظرف یک هفته و پس از آن تحویل به شرکت تا تعیین تکلیف نهایی توسط واحد پاسخگوئی به شکایات شرکت یا مراجع ذیصلاح دیگر میباشد. مخارج و هر نقص و عیب به عهده کاربر متقاضی خواهد بود و در این خصوص هرگونه ادعایی نسبت به عدم تحویل بار توسط کاربر راننده و شرکت به کاربر متقاضی مردود و غیرقابل استماع میباشد.

7-11- کاربر راننده مکلف به بررسی بار مطابق با سفارش ثبت شده در اپلیکیشن نوبار در زمان تحویل آن از کاربر متقاضی میباشد و پذیرش بار توسط کاربر راننده دلیل بر مجز بودن محتویات آن و استاندارد بودن برای حمل با خودروی درخواستی میباشد و چنانچه در زمان حمل به عللی خارج از اراده کاربر راننده مانند توقف و بررسی توسط مرجع انتظامی، افتادن اتفاقی بار و مشخص شدن محتویات آن یا غیره کاربر راننده متوجه خلاف قانون بودن بار و نقض تعهدات کاربر متقاضی از مقررات و شرایط این سند گردد، مکلف به قطع و لغو حمل بار و اعلام مراتب به شرکت و بنا به مورد به مرجع انتظامی میباشد.

7-12- چنانچه بار به نحوی بستهبندی گردیده که محتویات آن قابل رویت نباشد کاربر متقاضی مکلف است در سامانه نوبار محتویات بار را ثبت کرده و مسئولیت ناشی از اظهارات خود را بر عهده گیرد. شرکت در قبال محتوای غیرقابل رویت بارها هیچ مسئولیتی ندارد و هرگونه مسئولیت ناشی از ارسال بستههای حاوی اقلام مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران، بر عهده کاربر متقاضی و پاسخگویی در قبال آن در کلیه مراجع اداری، انتظامی و قضایی مستقیماً به عهده ایشان است. همچنین کاربر متقاضی باید خساراتی که به سبب این امر به شرکت وارد شده است را نیز جبران نماید.

7-13- جهت ارسال بارهایی که نیاز به احراز هویت گیرنده بار باشد، لازم است کاربر متقاضی در سامانه نوبار این موضوع را متذکر شود. در غیر این صورت شرکت مسئولیتی در قبال احراز هویت گیرنده بار در آدرس اعلام شده ندارد.

7-14- کاربر متقاضی متعهد میباشد در صورت داشتن بار نامتعارف و هرگونه پرنده یا حیوانات دیگر، موضوع را قبل از توافق بر حمل بار به کاربر راننده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سفارشدهنده و عزیمت کاربر راننده به نقطه مبدا، کاربر راننده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام سفر) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه سفر بر عهده کاربر سفارشدهنده است.

7-15- کاربر راننده متعهد میگردد با رعایت کامل امانتداری و در اسرع وقت بار را به گیرنده برساند.

7-16- چنانچه فرستنده یا گیرنده بار بخواهد بار دریافتی به آدرس مبدا بازگردد بایستی به وسیله حساب کاربری خود از طریق سامانه نوبار و پرداخت هزینه اقدام نماید و کاربر راننده هیچ مسئولیتی در جهت بازگرداندن بار به مبدا ندارد.

ماده ۸- موارد فنی

8-1- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (source code) یا فعالیتهای مشابه (Reverse Engineering)، معندسی معکوس (Decompile) نوبار شامل دیکامپایل انجام دهد، مگر اینکه اجازه چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

8-2- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روشهای Framing یا Mirroring یا روشهای دیگر نسخه دیگری از خدمات نوبار را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرمافزاز نوبار یا در روش ارائه خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

8-3- کاربران حق ندارند نرمافزار یا اسکریپتی با هدف ایندکسگذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت دادهکاوی روی خدمات اجرا کنند.

8-4- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از سامانه نوبار یا سامانههای مرتبط با نوبار انجام دهند.

ماده 9- محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وبسایت، نرمافزار موبایل و یا سایر بخشهای این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویر یا فایلهای مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و ...) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات مرتبط به نوبار کاربران این حق را به نوبار میدهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

ماده 10- قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (راننده یا متقاضی) میتواند برای شرکت یا سایر متقاضیان یا رانندگان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات نوبار را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 11- توافق از راه دور

11-1- کاربران توافق میکنند جهت مبادله آسان اطلاعات، همه تغییرات و الحاقیههای قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیههای مربوط به شرکت، از طریق سامانه نوبار بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام میکنند.

11-2- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهده کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همه داده پیامهای صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیامهای ارسال شده از ناحیه نامبرده غیرقابل استماع و مردود است.

11-3- کاربران میپذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبیتن تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامهای صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب میشود و هرگونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیرقابل استماع و مردود است.

11-4- کاربران با عضویت در خدمات نوبار قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانه رایانهای و الکترونیکی اعلام میکنند.

ماده 12- جبران خسارت

12-1- شیوه جبران خسارت به این صورت است که اگر بار به طور کامل از بین رفته باشد معادل ارزش اظهار شده بار در هنگام ثبت سفارش، خسارت پرداخت خواهد شد و اگر خسارت جزئی باشد  پرداخت خسارت متناسب با آسیب وارد شده خواهد بود.

12-2- پرداخت خسارت فقط در صورت احراز آسیب فیزیکی ناشی از حمل نامناسب بار صورت میگیرد.

12-3- چنانچه تلف یا نقص بار ناشی از عیب ذاتی کالا یا سایر عیوبی که هیچ ارتباطی با حمل آن نداشته یا مستند به کاربر متقاضی یا گیرنده و یا ناشی از تعلماتی بوده که یکی از آنها دادهاند یا بستهبندی نادرست کاربرد متقاضی یا بارهای نامتناسب برای حمل با خودروی درخواست و یا بارهای سریعالفساد باشد، شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

12-4- اگر بستهبندی عیب ظاهری داشته و کاربر راننده بار را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد شخصاً مسئول آن خواهد بود و شرکت از این جهت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

12-5- چنانچه تلف، نقص یا سرقت بار ناشی از تقصیر یا قصور کاربر راننده باشد مسئولیت تماماً متوجه کاربر راننده بوده و کاربر راننده ملزم به جبران خسارت وارده به شرکت بوده و شرکت حق لغو عضویت وی را خواهد داشت.

12-6- شرکت در قبال پرداخت خسارت برای بارهایی که ارزش آنها اظهار نشده باشد هیچ مسئولیتی ندارد.

12-7- پرداخت خسارت به بارهایی که محتوای آنها قابل رویت نیست فقط در صورت وجود علائم ضربه و آسیب فیزیکی به بستهبندی قابل پرداخت است.

ماده 13- تصدیقات قراردادی

کاربر راننده در کمال صحت عقل و ارائه اقرار مینماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار مینمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیهها و محتویات و مندرجات اسناذد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه میگردد منطبق با واقعی و حقیقت میباشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق میباشد ضمن غیرفعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبه مبلغ 50,000,000 ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام تنماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بلامانع میباشد.

ماده 13- آیین نامه رانندگان ناوگان نوبار

راننده محترم پیش از قبول درخواست، درخواست را به دقت مطالعه فرمایید چرا که در صورت قبول درخواست ، آن درخواست جزو تعهدات شما میباشد و چنانچه بعد از قبول درخواست نسبت به آن اعتراض کرده و یا از انجام آن درخواست امتناع نمایید، از حساب کاربری شما ۱۰۰ هزار تومان و همچنین کمیسیون آن درخواست کسر می گردد.راننده موظف میباشد در صورت داشتن دلیل موجه برای کنسل کردن باربری که آن را قبول کرده است ۲۴ ساعت قبل از شروع باربری مراتب کنسلی را به نوبار اطلاع بدهد تا تیم جایگزین انتخاب گردد، چنانچه بعد از ۲۴ ساعت مانده به باربری راننده اعلام کنسلی کند کمیسیون آن سفارش از حساب کاربری راننده کسر و ۱۰۰ هزار تومان نیز از حساب کاربری وی کسر میگردد.

-چنانچه بار اعلام شده در یک ماشین جا نشود و نیاز به دوسرویس باربری باشد راننده مکلف است در ابتدای باربری مراتب را به نوبار اطلاع داده و اگر نوبار تایید رضایت مشتری را برای دو سرویس اعلام کرد راننده شروع به باربری کرده در غیر این صورت اگر تیم باربری بدون تایید نوباراز رضایت مشتری مبنی بر دو سرویس بودن بار شروع به باربری کرد و مشتری در انتهای بار نارضایتی از تغییر قیمت و دو سرویس بودن داشت مبلغ سرویس دوم از حساب کاربری راننده کسر و به حساب مشتری برگردانده میشود.

- اگر بعد از حضور در محل اسباب کشی مغایرتی در بار اعلامی از سمت کاربر وجود داشت با حفظ آرامش و بدون هیچگونه بحثی با کاربر مراتب را به نوبار گزارش کرده و شروع به بارگیری نمایید و مغایرت را بعد از بارگیری با نوبار حل و فصل نمایید ، چنانچه در حضور مشتری شروع به بحث با نوبار یا ناظر نمایید حساب کاربری شما ۵۰ هزار تومان منفی خواهد شد و همچنین اگر از شروع بارگیری امتناع نمایید علاوه بر اینکه حساب کاربری شما ۱۰۰ هزار تومان دیگر منفی خواهد شد یک تیم جایگزین به محل اعزام و حساب کاربری شما در نوبار معلق و به علت صدمه زدن به برند نوبار از شما شکایت خواهد شد.اما در صورت همکاری با نوبار و حل و فصل موضوع و راضی نگه داشتن مشتری بعد از پشتیبانی علاوه بر پرداخت مبلغ مابه التفاوت به شما پاداش نیز تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که بار اعلامی مغایرتی داشت و نوبار تشخیص به تغییر ندادن قیمت داد (جهت رضایت مشتری) راننده موظف به قبول آن بدون هرگونه بحثی میباشد.

- در صورت دیر رسیدن به محل بارگیری در ازای هر نیم ساعت تاخیر ۱۰ هزار تومان حساب کاربری شما منفی خواهد شد و در صورت تاخیر بیش از یک ساعت حساب کاربر شما ۵۰ هزار تومان دیگر منفی و همچنین معلق خواهد شد و تیم جایگزین به محل اعزام و به علت صدمه زدن به برند نوبار از شما شکایت خواهد شد.

- بعد از رسیدن به محل بارگیری و در صورت تایید بار اعلامی با وضع موجود قبل از شروع بارگیری دکمه شروع فرآیند بارگیر را در اپلیکیشن بزنید در غیر اینصورت در صورتیکه بارگیری و تخلیه بیش از ۳ ساعت طول بکشد نوبار و کاربر هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه اضافه بر ۳ ساعت را نخواهند داشت.

- در صورتیکه بعد از فرآیند بارگیری از کاربر امتیاز نگیرید، آن بار با امتیاز ۱ برای شما محسوب و رتبه شما در نوبار تقلیل پیدا کرده و به تبع آن بارها با اولویت پایین تری به شما تعلق خواهند گرفت و در صورت تکرار این کار و پایین تر رفتن میانگین امتیاز شما از ۳ حساب کاربریتان معلق خواهد شد.

- در صورتیکه در پنج بار متوالی امتیاز کامل دریافت نمایید ۱۰۰ هزار تومان پاداش به حساب شما واریز خواهد شد و همچنین اگر در طول یک ماه بر حسب تشخیص نوبار کارگر راننده برگزیده شوید ۱۰۰ هزار تومان دیگر در حسابتان منظور خواهد گشت.

-راننده موظف میباشد در ابتدای بار وسیله های حساس، گران قیمت و اقلام هزینه بر مثل یخچال و ... را از لحاظ سالم بودن چک و در صورت مشکل یا معیوب بودن عکس برداری نماید و مراتب را به کاربر و نوبار اعلام نماید در غیر اینصورت چنانچه کاربر در پایان باربری ادعایی مبنی بر صدمه دیدن وسایل خود کند نوبار هیچگونه مسئولیتی نداشته و راننده مکلف به جبران خسارت و کسب رضایت کاربر میباشد.

حمل وسایل حساس و گران قیمت مثل کامپیوتر، ال سی دی، تابلو نقاشی، حیوان خانگی، مجسمه و ... در کامیون ممنوع است و تیم باربری فقط باید آن وسایل را تا ماشین کاربر حمل و تخلیه نمایند، چنانچه

خود کاربر اصرار به جا به جایی موارد ذکر شده را داشت ابتدا در فرم تعهد مشتری کاربر یک دست نوشته مبنی بر این موضوع که {اگر در حین حمل، آسیبی به وسایل به شرح.......... برسد تمامی مسئولیت بر عهده اینجانب .......... به شماره ملی......... میباشد و نوبار هیچگونه مسئولیتی در جبران خسارت ندارد} راننده مجاز به حمل وسایل آن میباشد. در غیر اینصورت چنانچه راننده بدون دست نوشته اقدام به حمل آن وسایل کند تمام مسئولیت اعم از مالی و حقوقی و جبران خسارت بر عهده وی میباشد و نوبار هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

- در برخی از ایام سال و یا اوایل هفته بنا به تشخیص نوبار، نوبار به کاربران خود تخفیفات کلی ارائه میکند، اگر این تخفیفات در قالب کدهای تخفیف باشند به همان اندازه مبلغ کد تخفیف حساب کاربری راننده شارژ میشود، ولی اگر کد نباشند قیمت تمام همان مبلغی است که در درخواست ذکر شده و بعد از قبول درخواست مکلف به انجام آن هستید. به همین دلیل در قبول درخواست ها دقت لازم را انجام دهید.

- در صورتیکه مشتری از رفتار و یا کارکردن تیم شما رضایت نداشته باشد نوبار برای راضی نگه داشتن مشتری مختار است تخفیف بدهد و آن تخفیف از حساب کاربری شما کسر خواهد شد.در صورت درخواست و گرفتن انعام ،عیدی و هرگونه وجه اضافه از کاربر، دو برابر آن مبلغ گرفته شده از حساب کاربری راننده کسر میشود .

- فاصله قبول کردن دو سفارش باربری در یک رو میبایست حداقل 4 ساعت باشد، در غیر این صورت نوبار به دلیل افت کیفیت درخواست دوم را از سیستم راننده حذف و به صلاح خود به راننده دیگری تخصیص خواهد داد .

-نحوه تسویه حساب نوبار با راننده به صورت هفتگی تا پایان روز شنبه هفته بعد میباشد. تمامی حساب های رانندگان نوبار میبایست حداقل 100 هزار تومان شارژ داشته باشد و تسویه حساب هفتگی با توجه به این مقداری که باید در حساب بماند انجام میشود.راننده مکلف میباشد شنبه هر هفته فرم های تعهد مشتری را به دفتر اصلی نوبار تحویل نماید در غیر این صورت تسویه حساب ایشان انجام نخواهد شد.