گزارش جامع نوبار و وضعیت اسباب کشی در تهران

گزارش پیش رو اولین آمار از وضعیت اسباب‌کشی مردم تهران در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ است.

این گزارش به مناسبت چهارمین سال تاسیس نوبار برای اولین بار به انتشار عموم در آماده است و رفتار‌های کاربران در هنگام انتخاب منزل جدید مورد بررسی قرار گرفته است.

 

آنچه در گزارش نوبار می خوانیم:


در گـزارش پیـش رو کـه حاصـل همـکاری تیم هـای تکنولـوژی ، عملیـات ، بازاریابـی و منابـع انســانی نوبــار بــوده، ســعی بــر آن شــده تــا بــرای نخســتین بــار بــه وضعیــت تغییــر مســکن سطح تهران و آمار و ارقام نحوه ی اسباب‌کشی مردم بپردازیم. در ادامـه شـرایط و اقدامـات انجـام شـده در زمـان کرونـا و آینـده اسباب‌کشـی در ایـران مـورد بررسی قرار گرفته است.


در این گزارش به این سوالات پاسخ داده شده است:


– وضعیت تغییر مسکن و اسباب‌کشی در سطح تهران
– محبوب‌ترین محله‌های تهران جهت زندگی از دیدگاه کاربران
– تاثیرات نوبار در تحول صنعت اسباب‌کشی
– مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران در زمان تغییر منزل

 

ســهم بــازار قابــل توجــه شــرکت نوبــار و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد و خلــق اولیــن سیســتم قیمــت دهــی ثابــت در صنعــت اسباب‌کشــی باعــث می شــود تــا گــزارش پیــش رو نشان دهنده وضعیت کلی تغییر مسکن و اسباب‌کشی در سطح تهران باشد.

 

چکیده‌ای از گزارش نوبار :

نوبار در یک نگاه

خلاصه ای از آنچه نوبار در سال ١٣٩٩ و ١۴٠٠ در صنعت حمل و نقل سنگین در تهران به وجود آوردیم.

 

تعداد اقلام جابجا شده

جابجایــی اقــلام ســنگین و حســاس از جملــه وظایفــی اســت کــه انجــام اصولــی آن نیازمنــد داشــتن تجربــه و ظرافــت خاصــی در حیــن انجــام کار می باشــد، جابجایی این اقلام در نوبار توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده انجام می‌شود.

 

آمارهای داخلی نوبار

نوبـار در حـال حاضـر بـا ٣ سـرویس کامیونـت مسـقف ، وانـت بـار سـنگین ، وانـت بار سـبک در کل اســتان تهــران و اســتان البــرز فعالیــت می‌کننــد، بــه گفتــه‌ی راننــدگان نوبــار ایجــاد یــک تجربـه‌ی متفـاوت اسباب‌کشـی بـرای مسـتاجران و کسـانی کـه در حـال جابجایـی وسـایل منـزل خـود هسـتند دقیقـا همـان عنصـری اسـت کـه باعـث افزایـش روحیـه‌ی کاری آن هـا در حیـن کار می‌شود. تاکنـون ٢٠۶,۱۸۰,۶ دقیقـه جابجایـی اسـباب منـزل در نوبـار انجـام شـده کـه ایـن برابـر اسـت با ١١ سال و ۲٧۶ روز رانندگی بی‌وقفه با یک کامیون.

بزرگترین اسباب‌کشی در تهران

بزرگتریـن اسباب‌کشـی مربـوط بـه یـک کاربـر در محلـه اختیاریـه اسـت، ایـن اسباب کشـی ٢٠ سـاعت طول کشـید و در ٢ روز انجام شـد. در این سفارش که توسط ٨ کامیون با ۵۴ نیروی انسانی انجام شد اقلام زیر جابجا شد:
٢٨ عدد اقلام چوبی (کمد ، ویترین ، میز آرایش ، کتابخانه و….)
۴ عدد یخچال
۴ عدد سرویس مبلمان و کاناپه
٢ عدد گاو صندوق
یک تردمیل ورزش

 

وضعیت تغییر مسکن مردم تهران

سـلایق انتخـاب مسـکن توسـط مـردم تهـران نیـز از گذشـته تـا امـروز دارای تغییـرات بسـیاری بـوده اسـت، ایـن تغییـرات از مـدت زمـان مانـدن در یـک محلـه شروع شده و تا متراژ منزل برای زندگی در تهران که تغییر بسیاری یافته ادامه پیدا کرده است.

وضعیت جابجایی مسکن در تهران

گزارشـات نوبـار حاکـی از آن اسـت کـه بـه صـورت متوسـط مـردم تهرانـی هـر ٢ سـال یـک بـار تصمیـم بـه جابجایـی و تغییـر منـزل خـود می‌گیرنـد کـه ایـن تصمیم می‌تواند به علت افزایش هزینه‌های مسکن در سال‌های اخیر باشد.

 

بی وقفه در کنار شما

تیم پشتیبانی نوبار ۷,۴۲۶ ساعت در کنار کاربران بوده است. طولانی تریـن مکالمـه در طـول تاریـخ مرکـز تمـاس نوبـار مربـوط بـه یـک سـفارش می شـود کـه ۵٧ دقیقـه طـول کشـیده اسـت! در ایـن سـفارش مشـتری بـه علـت حسـاس بـودن در انجام سفارش راجع به تک تک اقلام منزل خود از پشتیبانی نوبار راهنمایی می گیرد.

 

کلام آخر

از دیـد استارتاپ نوبـار آینـده صنعـت حمـل و نقـل سـنگین در کشـور بسـیار متفـاوت اسـت در آینـده خلــق شــده توســط نوبــار تمــام راننــدگان ماشــین های ســنگین از امنیــت شــغلی و احتـرام بالایـی در ایـن صنعـت برخـوردار هسـتند. و تمـام کاربـران ایـن خدمـت بـا خیالی آسـوده سفارشات خود را به هر نقطه از ایران با منصفانه ترین قیمت ارسال می کنند.

از دیـدگاه نوبـار مسـتاجران بایـد امنیـت و آرامـش را تجربـه کننـد و نباید هیچ دغدغـه ای در روز اسباب کشــی داشــته باشــند، سیســتم قیمت گــذاری بایــد انقــدری دقیــق باشــد کــه کاربــر مشـتری صرفـا بـا وارد کـردن متـراژ منـزل خـود قیمـت نهایـی سـرویس حمـل و نقـل خـود را اســتخراج کنــد آن هــم بــدون هیــچ تغییــر قیمتــی تــا انتهــای ســفارش و ایــن قیمت باید مورد تایید و متناسب با نیاز راننده باشد.

و در نهایت خلق یک تجربه ی متفاوت برای راننده و مشتری در یک بستر کاملا امن

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.