برچسب :

گواهی عدم حضور

گواهی عدم حضور چیست؟ | چگونه خسارت معامله به هم خورده را دریافت کنیم؟

در زمان نوشتن مبایع نامه و قول نامه علاوه بر ثمن معامله و شرایط پرداخت آن تاریخ حضور در دفترخانه و آخرین مرحله مشخص میشود اگر یکی از طرفین قرارداد حاضر نشود طرف دیگر میتواند گواهی عدم حضور گرفته و با آن شکایت کند. گواهی عدم حضور