برچسب :

کارگر فنی

کمک برای اسباب کشی | ترند توییتر اسباب کشی

امروز که داشتم توییت های مربوط به اسباب کشی رو بررسی میکردم خیلی ها برای بسته بندی و چیدمان کمک میخواستند و نمیدانستند که نوبار خدماتی از این قبیل به قیمت کاملا مناسب ارائه میدهد . برای کارگر چیدمان در مقصد 75 هزار تومان و کارگر بسته بندی